XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX332 v2.4.0 - Dashboard v2.4.0   /  Service uptime: 154 days 11:51:00
# Flag Callsign Suffix DPRS Via / Peer Last heard Listening on
1 ItalyItaly IZ7HNO HOME XRF099 G / XLX099 05.12.2021 12:10 B
2 ItalyItaly IZ6FGP 5100 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 12:06 S
3 ItalyItaly IZ6GAC ID51 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 12:06 S
4 ItalyItaly IU0EUJ ID51 IU0EUJ B / XLX118 05.12.2021 11:58 B
5 ItalyItaly IW2KVT C XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:57 B
6 ItalyItaly IK8INR 5100 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:56 B
7 ItalyItaly IU2CBS XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:42 B
8 ItalyItaly IT9IDR 9700 IR9UBM B / XLX118 05.12.2021 11:41 B
9 ItalyItaly IU0CML 7100 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:36 S
10 ItalyItaly IK2CHZ 705 IR2UED B / XLX118 05.12.2021 11:32 B
11 ItalyItaly IU2NIN TH74 IU2NIN B / XLX022 05.12.2021 11:31 B
12 ItalyItaly IZ6XTC 4100 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:19 S
13 AustriaAustria OE5FPP AMBE OE5FPP A / XLX022 05.12.2021 11:13 B
14 ItalyItaly IU0IBY 7100 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 11:11 B
15 ItalyItaly IZ1JYZ ID51 IR1A B / XLX585 05.12.2021 11:04 B
16 AustriaAustria OE5UAM AMBE OE5UAM D / XLX022 05.12.2021 10:59 B
17 ItalyItaly IT9BOF E880 IT9BMH C / XLX118 05.12.2021 10:58 B
18 ItalyItaly IK2UCJ 5100 IR2UED B / XLX118 05.12.2021 10:51 B
19 ItalyItaly IW7EGJ 9700 IR7UBY B / XLX930 05.12.2021 10:46 B
20 ItalyItaly IU8BPS XRF099 G / XLX099 05.12.2021 10:45 V
21 ItalyItaly IZ3VCQ 2820 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 10:45 B
22 ItalyItaly IT9CIL 5100 XRF118 G / XLX118 05.12.2021 10:40 B
23 ItalyItaly IT9FRN 5100 IT9FRN B / XLX118 05.12.2021 10:37 B
24 ItalyItaly IW8ELN XRF118 G / XLX118 05.12.2021 10:37 B
25 ItalyItaly I5NOD E880 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 10:37 B
26 ItalyItaly IV3YJA E91 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 10:29 B
27 ItalyItaly IW4DGS ID31 IR4UI B / XLX118 05.12.2021 10:11 B
28 ItalyItaly IU2IHL ID51 IR2UED B / XLX118 05.12.2021 10:02 B
29 ItalyItaly IN3IZQ IC92 XRF370 G / XLX370 05.12.2021 10:02 B
30 ItalyItaly IW6PQB INFO XRF068 G / XLX068 05.12.2021 09:54 S
31 ItalyItaly I7WAN 9700 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 09:33 B
32 ItalyItaly IW8CGX XRF099 G / XLX099 05.12.2021 09:31 V
33 ItalyItaly IK7VXC ID31 XRF118 G / XLX118 05.12.2021 09:13 B
34 ItalyItaly I0KMJ ID51 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 08:55 I
35 ItalyItaly IT9VVZ ID51 IT9VVZ B / XLX118 05.12.2021 08:34 B
36 ItalyItaly IT9FRD IC92 IR9UBM B / XLX118 05.12.2021 07:52 B
37 United StatesUnited States N9NJS PNUT PA7LIM D / XLX099 05.12.2021 05:29 U
38 ItalyItaly IZ7KYS IZ7KYS B / XLX930 05.12.2021 05:00 U
39 ItalyItaly IU6OBP ID31 XRF068 G / XLX068 05.12.2021 01:23 S
40 ItalyItaly IU8EKN E80D XRF068 G / XLX068 05.12.2021 00:20 S
iz7jwr@cisarlecce.it